GDPR

Vážený Zákazník!
S Vašimi údajmi zaobchádzame spôsobom súvisiacim so zákonom!
Zákon o GDPR je platný od 25.05.2018.
Sme firma CITYSTAR s.r.o. so sídlom Vnútorná okružná 2944/59, 945 01 Komárno, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 26436/N
Sme vydavateľom mesačníku CITYSTAR v okresoch Komárno a Dunajská Streda.
IČO: 45 502 846
IČDPH: SK2023018140
e-mail: info@citystar.sk
Konateľ firmy: Štefan Szabó, Tel.: 0915 700 411

Spracúvame Vaše údaje v súlade so zákonom, a to hlavne na fakturačné procesy.
Zo zákona sa tieto údaje uchovávajú na 10 rokov.
Reklamačné dokumenty uschovávame na 5 rokov, dokumenty súdnych sporov na 10 rokov.
Ďalšie údaje, ako meno, adresa, telefónne číslo a e-mail si evidujeme kvôli tomu, aby sme boli v kontakte, kým si u nás inzerujete, obnovujete svoju inzerciu atď. Kým sa naša spolupráca končí v archíve si necháme výlučne Vaše fakturačné údaje na nevyhnutnú dobu zo zákona.

Okrem nás Vaše údaje dostane aj tretia strana, naša externá účtovnícka kancelária. Vaše údaje neprenášame do tretích krajín. Vami žiadane osobné údaje, ako telefónne číslo, e-mail, adresa atď., ktoré si prajete uverejniť v našich novinách CITYSTAR, budú zverejnené v tlačovej verzii nášho mesačníka, na našej webovej stránke www.citystar.sk a na našej facebookovej stránke. To robíme pre Vašu spokojnosť pre získanie nových Zákazníkov pre Vaše podnikanie, teda pre maximálne zviditeľnenie inzercie čo v najväčšom priestore.

Náš počítač je chránený heslom, ktoré pozná iba Konateľ firmy. Ten je poučený so zaobchádzaním s osobnými údajmi zo zákona. Počítač máme vo svojom priestore a odtiaľ sa žiadne údaje nevynášajú a neprenášajú.

Súhlas o spracovanie Vašich údajov nám dáte pri objednaní reklamy v našom mesačníku CITYSTAR.
Vaše údaje spracúvame hlavne v elektronickej forme, ale na účtovnícke úkony používame listinnú formu.
Vymazanie Vašich údajov z nášho systému nesúvisiacich s fakturovaním si môžete kedykoľvek vyžiadať na hore uvedenom telefónnom čísle alebo e-mailom. Tiež to môžete vyžiadať, ak nie ste spokojný, ako s Vašimi údajmi zaobchádzame. V prípade, ak na Váš mail od nás nedostanete odpoveď, tak Vás prosím, kontaktujte nás aj cez telefón. Môžete si podať sťažnosť na Úrade osobných údajov, ak si myslíte, že s Vašimi údajmi zaobchádzame nezákonne. Sťažnosti sa podávajú na: www.dataprotection.gov.sk

Ďalej máte právo vedieť, či evidujeme Vaše údaje. V prípade, ak áno, tak nás môžete požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich údajov. V prípade zmeny nás môžete požiadať, aby sme ich opravili, aby všetky boli aktuálne. Kedykoľvek máte právo nás požiadať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali z nášho systému. Ak ich v hore uvedených prípadoch nebudeme potrebovať, mi si ich sami vymažeme. Môžete si tiež odvolať svoj súhlas o spracúvanie, to aj v prípade, ak si myslíte, že s nimi zaobchádzame nezákonne. Výmaz a oprava Vašich osobných údajov spracúvame do 1 mesiaca bezplatne.

HU | SK